ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ (Π.ΟΜ.Α.Κ.)
Λευκωσία, 25 Αυγούστου, 1999.

Οι συνεδριάσεις / λειτουργία των οργάνων της Π.ΟΜ.Α.Κ. διέπονται από τις πρόνοιες που καθορίζονται από τα άρθρα 7, 8, 9 και 10 του Καταστατικού της Π.ΟΜ.Α.Κ., καθώς και τον παρακάτω Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας που ενέκρινε το ΙΑ’ Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων της Π.ΟΜ.Α.Κ. στις 25 Αυγούστου, 1999.

1. Συνέδριο – Εγγραφή – Παρατηρητές
(α) Στο Συνέδριο της Π.ΟΜ.Α.Κ. µπορούν να λαµβάνουν µέρος «εκπρόσωποι» των Οµοσπονδιών-µελών (Πλήρη-µέλη – άρθρο 3α) που ανήκουν στην Π.ΟΜ.Α.Κ., όπως καθορίζεται από το άρθρο 3 και 5 του Καταστατικού, καθώς και «αντιπρόσωποι» Συνδεδεµένων-µελών (άρθρο 3β), που έχουν δικαίωµα λόγου, αλλά όχι όµως δικαίωµα ψήφου εκλέγειν ή εκλέγεσθαι. «Αντιπρόσωποι» άλλων σωµατείων / οργανώσεων ή / και άτοµα φίλοι της Κύπρου που δεν πληρούν τα άρθρα 3α και 3β του Καταστατικού µπορούν να λαµβάνουν µέρος ως «παρατηρητές», εφόσον υποβάλλουν τη σχετική ∆ήλωση-συµµετοχής που πρέπει να έχει εγκριθεί από την Οµοσπονδία-µέλος της οικείας χώρας / ηπείρου / περιοχής. Ο αριθµός των «παρατηρητών» δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από το 50% συν 1 του αριθµού των εκπροσώπων ανά Οµοσπονδία-µέλος. Η κάθε Οµοσπονδία-µέλος επιβαρύνεται και τα σχετικά οικονοµικά βάρη της παρουσίας του «παρατηρητή». Οι «παρατηρητές» έχουν δικαίωµα λόγου, όχι όµως δικαίωµα ψήφου, εκλέγειν ή εκλέγεσθαι.
«Παρατηρητές» από χώρες / περιοχές που δεν υπάρχουν Οµοσπονδίες-µέλη, εκπροσωπούνται µε 1 άτοµο (ανά οργάνωση), και συµπληρώνουν ξεχωριστή ∆ήλωσησυµµετοχής.
(β) ∆ηλώσεις-συµµετοχής για το Συνέδριο της Π.ΟΜ.Α.Κ. γίνονται ως εξής:
1. Οι Οµοσπονδίες-µέλη της Π.ΟΜ.Α.Κ., συµπληρώνουν τα σχετικά έντυπα (Αιτήσεις / ∆ηλώσεις-συµµετοχής).
2. Το Προεδρείο / Γραµµατεία της κάθε Οµοσπονδίας-µέλους, αφού συγκεντρώσει όλα τα έντυπα (Αιτήσεις / ∆ελτία-συµµετοχής) τα σφραγίζει µε τη σφραγίδα της Οµοσπονδίας-µέλους και ελέγχει αν ο συνολικός αριθµός των εκπροσώπων της είναι σύµφωνος µε την καθιερωµένη αναλογία (1 για κάθε 2000 απόδηµους). Αν είναι µεγαλύτερος παρενθέτει τα πλεονάζοντα άτοµα που δεν θεωρούνται σαν «εκπρόσωποι» αλλά σαν «αναπληρωµατικοί». Στη συνέχεια αποστέλλει όλα τα έντυπα στην Οργανωτική Επιτροπή του εκάστοτε Συνεδρίου.
3. Η επιβεβαίωση των ∆ηλώσεων-συµµετοχής των συνέδρων γίνεται µε έγγραφή πριν την έναρξη του Συνεδρίου µε τη συµπλήρωση ειδικών εντύπων.
Επιπρόσθετες ∆ηλώσεις-συµµετοχής («εκπροσώπων», «αναπληρωµατικών» ή / και «παρατηρητών») µε βάση τις αναλογίες και προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 5 του Καταστατικού, γίνονται µε προσυπογραφή του σχετικού έντυπου από το Προεδρείο / Γραµµατεία της οικείας Οµοσπονδίας-µέλους.

2. Λήψη Αποφάσεων
Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε την απλή πλειοψηφία των παρόντων, όταν αυτά αποτελούν απαρτία όπως προνοείται από το άρθρο 10 του Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας στο Κ.Σ. της Π.ΟΜ.Α.Κ. και µόνο, ο / η Πρόεδρος δικαιούται να κάνει χρήση νικώσας ψήφου. Σε περίπτωση που ο / η Πρόεδρος δεν χρησιµοποιήσει το δικαίωµα της νικώσας ψήφου, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας και µη χρησιµοποίησης και πάλι από τον / την Πρόεδρο του δικαιώµατος της νικώσας ψήφου, ακολουθείται η διαδικασία του κλήρου συρόµενου από τον / την Πρόεδρο.

3. Απαρτία
(α) Για τη διεξαγωγή των εργασιών του Συνεδρίου – Κ.Σ. η απαιτούµενη απαρτία είναι αυτή που καθορίζεται από το άρθρο 10 του Καταστατικού.
(β) Για τη διεξαγωγή των εργασιών επιτροπών / υποεπιτροπών η απαιτούµενη απαρτία είναι το 50% των µελών τους. Σε περίπτωση που επιτροπές / υποεπιτροπές αποτελούνται από µονό αριθµό µελών η παρουσία της πλειοψηφίας αποτελεί απαρτία. (γ) Το δικαίωµα οποιουδήποτε ατόµου να εγείρει θέµα απαρτίας ισχύει σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

4. Προεδρεύων στις συνόδους του Συνεδρίου, Κ.Σ.
Οι συνεδρίες των οργάνων της Π.ΟΜ.Α.Κ. (Συνέδριο, Κ.Σ.), προεδρεύονται από τον / την Πρόεδρο συνεπικουρούµενο από τους Αντιπροέδρους, το / τη Γενικό Γραµµατέα, τον / την Οργανωτικό Γραµµατέα και τον / την Ταµία (Προεδρείο του Συνεδρίου / Κ.Σ.). Στην απουσία του / της, χρέη Προέδρου εκτελούνται από τον / την Αντιπρόεδρο που προέρχεται από την ίδια Οµοσπονδία-µέλος, και στην απουσία και των δύο από τον / την αρχαιότερο Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση που σε οιανδήποτε συνεδρία, και µετά παρέλευση δεκαπέντε λεπτών από την καθορισµένη ώρα έναρξης της, τόσο ο / η Πρόεδρος όσο και οι Αντιπρόεδροι είναι απόντες, τα παρόντα άτοµα, εάν αποτελούν απαρτία, µπορούν να εκλέξουν Προεδρεύοντα της συνεδρίας και να την πραγµατοποιήσουν.

5. Εξουσίες Συνεδρίου / Κ.Σ.
Το Συνέδριο ή / και το Κ.Σ. της Π.ΟΜ.Α.Κ. µπορούν να αναθέτουν οποιαδήποτε εξουσία τους σε επιτροπές απαρτιζόµενες από τρία ή περισσότερα µέλη του Συνεδρίου / Κ.Σ., κατά την κρίση τους. Οι καταρτιζόµενες επιτροπές κατά την άσκηση των ανατεθέντων σε αυτές εξουσιών / καθηκόντων οφείλουν να συµµορφώνονται προς τις οποιεσδήποτε οδηγίες δόθηκαν σ’ αυτές από το Συνέδριο / Κ.Σ.

6. Προεδρεύων στις Επιτροπές
Οι Επιτροπές προεδρεύονται από άτοµα που εγκρίνονται από το Συνέδριο / Κ.Σ. Εάν µετά παρέλευση δεκαπέντε λεπτών από την καθορισµένη ώρα για την έναρξη οποιασδήποτε συνεδρίας, ο / η Πρόεδρος απουσιάζει από αυτή, τα παρόντα άτοµα, εάν αποτελούν απαρτία,
µπορούν να εκλέξουν Προεδρεύοντα της συνεδρίας και να την πραγµατοποιήσουν.

7. Λήψη αποφάσεων στις επιτροπές
Οι αποφάσεις σε θέµατα που εγείρονται λαµβάνονται µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφεται στον Κανονισµό στο σηµείο (2) πιο πάνω.

8. Υποβολή Προτάσεων στις συνεδρίες
Η οποιαδήποτε πρόταση υποβάλλεται από άτοµο στη διάρκεια των συνεδριάσεων πρέπει να υποστηρίζεται από δεύτερο άτοµο. Ετσι οποιαδήποτε τέτοια πρόταση τυγχάνει υποστήριξης εντάσσεται στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης συνεδρίας για συζήτηση και λήψη απόφασης, πλην των περιπτώσεων που το σώµα (µε απλή πλειοψηφία) συµφωνεί στο επείγον της πρότασης, οπόταν αυτή εντάσσεται στην ηµερήσια διάταξη της ίδιας συνεδρίας. Η προτεραιότητα µε την οποία θα συζητηθεί η επείγουσα αυτή πρόταση εναπόκειται στην κρίση του σώµατος.

9. Ψηφοφορία
Οι ψηφοφορίες πάντοτε σε θέµατα που εγείρονται στο Συνέδριο / Κ.Σ. / Επιτροπές / Υποεπιτροπές γίνονται µε την ύψωση των χεριών, εκτός εάν απαιτηθεί µυστική ψηφοφορία (προ ή κατά την εκδήλωση της ύψωσης των χεριών). Σε περίπτωση ισοψηφίας στο Κ.Σ. ισχύει η διαδικασία η οποία περιγράφεται στον Κανονισµό στο σηµείο (2) πιο πάνω.

10. ∆ικαίωµα Λόγου
(α) Κανένα άτοµο δεν δύναται να οµιλεί αν δεν λαµβάνει το λόγο από τον / την Πρόεδρο (Προεδρεύοντα). Ολα τα άτοµα µπορούν να µιλούν από τη θέση τους και απευθύνονται σε όλους αφού πρώτα αναφερθούν προς τον / την Πρόεδρο. Ο / Η Πρόεδρος έχει το δικαίωµα να καλέσει κάποιο άτοµο να απευθύνει λόγο από το βήµα εάν κρίνει τούτο σκόπιµο.
(β) Στην περίπτωση του Συνεδρίου όσα άτοµα (ή προσκεκληµένοι) επιθυµούν να απευθύνουν λόγο πρέπει να υποβάλλουν τα ονόµατά τους σε ειδικό κατάλογο στην αρχή ή / και κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Κανένας δεν έχει το δικαίωµα να µιλήσει, αφού ο / η Πρόεδρος κηρύξει τη λήξη των εργασιών της συνεδρίας.
(γ) Σε όλες τις περιπτώσεις, ο / η Πρόεδρος έχει το δικαίωµα να ορίσει τη σειρά µε την οποία οι οµιλητές απευθύνουν το λόγο σύµφωνα µε τη δήλωση τους. Η διάρκεια της πρωτολογίας και δευτερολογίας προκαθορίζονται από το Προεδρείο για το Συνέδριο και τον / την Πρόεδρο για το Κ.Σ. και τις επιτροπές.
(δ) Ο / Η οµιλητής δεν διακόπτεται από κανένα κατά τη διάρκεια του χρόνου που δικαιωµατικά του ανήκει. Ο ίδιος όµως µπορεί, αφού λάβει την έγκριση του / της Προεδρεύοντα, να επιτρέψει σε άλλο άτοµο να λάβει το λόγο κατά τη διάρκεια του χρόνου του για υποβολή σύντοµων διευκρινιστικών ερωτήσεων πάνω σε συγκεκριµένο σηµείο της οµιλίας του / της, διαφορετικά όλες οι ερωτήσεις υποβάλλονται στο τέλος της κάθε οµιλίας.
(ε) Αν άτοµο ή άτοµα επιµένουν να διακόπτουν ή να συµπεριφέρονται ανάρµοστα, ο / η Πρόεδρος έχει το δικαίωµα να τους ανακαλέσει σε τάξη. Αυτό µπορεί να επαναληφθεί δύο φορές. Την τρίτη φορά το Προεδρείο µπορεί να απαγορεύσει το λόγο στο συγκεκριµένο άτοµο, στο υπό συζήτηση θέµα για το υπόλοιπο της συνεδρίας, ή και να ζητήσει την αποχώρηση του / της από την αίθουσα για τη διάρκεια της συγκεκριµένης συζήτησης.

11. Προεδρείο του Κ.Σ. της Π.ΟΜ.Α.Κ.
(α) Το Προεδρείο του Κ.Σ. της Π.ΟΜ.Α.Κ. το οποίο συγκροτείται σύµφωνα προς το άρθρο 7α και 7ζ του Καταστατικού, ενεργεί σαν εκτελεστικό όργανο µε στόχο:
− Να υλοποιεί, να εκλαϊκεύει και να προωθεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου ή / και του Κ.Σ., (µεταξύ δύο Συνεδριάσεων του Κ.Σ.),
− Να συντονίζει τη δραστηριότητα της Π.ΟΜ.Α.Κ. µεταξύ των µελών της, και να προωθεί τη συνεργασία µε την Υπηρεσία Αποδήµων και Παλιννοστούντων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
− Να διατηρεί την επαφή µε τις Οµοσπονδίες-µέλη,
− Να αποφασίζει για τη συµµετοχή σε διάφορες συνεδριάσεις / διοργανώσεις όπου καλείται η Π.ΟΜ.Α.Κ. ή όπου η συµµετοχή της προωθεί τους σκοπούς και τις αποφάσεις της.
(β) Το Προεδρείο του Κ.Σ. µπορεί να συνέρχεται σε συνεδρίες στην Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού (π.χ. στις έδρες των Οµοσπονδιών-µελών εκ περιτροπής).
Μπορεί ακόµα σε τακτά διαστήµατα ή / και όταν είναι επείγον να πραγµατοποιεί συνεδρίες µε τηλεδιάσκεψη (π.χ. µέσω ανταλλαγής φαξ ή e-mail, µε ταυτόχρονη συνοµιλία σε προ-καθορισµένο χρόνο µέσω του Internet, τηλεφωνικά µε γραπτή επικύρωση κτλ), ώστε να προωθεί και να επιλύει πρακτικά όσα αναφέρονται στο παρόντα Κανονισµό.
(γ) Το Προεδρείο του Κ.Σ. επιβαρύνεται (σε συντονισµό µε την Οργανωτική Επιτροπή του εκάστοτε Συνεδρίου / συνόδου του Κ.Σ.) στην έγκαιρη και αποτελεσµατική προετοιµασία των συνόδων αυτών (Συνεδρίου και Κ.Σ.). Ειδικότερα επιλαµβάνεται της ευθύνης της κατάρτισης της Ηµερησίας ∆ιάταξης, του Προγράµµατος Εργασιών, της αποστολής των προσκλήσεων στα µέλη και τους προσκεκληµένους.
Στην προσπάθεια για καλυτέρευση της δοµής των παραπάνω συνόδων (Συνεδρίου και Κ.Σ.) το Προεδρείο του Κ.Σ. πρέπει να λαµβάνει υπόψη την ανάγκη για σωστή κατανοµή χρόνου στο Πρόγραµµα Εργασίας µεταξύ των επίσηµων τελετών και των παρεµβάσεων εξωτερικών παραγόντων, µε το χρόνο που απαιτείται για µια ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση των ζητηµάτων από τους / τις Συνέδρους ή τα µέλη του Κ.Σ. αντίστοιχα.