ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ (ΠΟΜΑΚ)
Λευκωσία, 25 Αυγούστου, 1999.

Άρθρο 1: Ίδρυση – Έδρα
Ιδρύεται Παγκόσµια Οµοσπονδία Αποδήµων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ)που έχει την έδρα της στην Κύπρο.

Άρθρο 2: α) Σκοποί
Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Παγκόσµια Οµοσπονδία είναι:
α. Να συντονίζει τη δράση των Οµοσπονδιών-µελών για την προαγωγή του Αγώνα της Κύπρου.
β. Να χρησιµοποιηθεί σαν κανάλι δια του οποίου οι Οµοσπονδίες-µέλη να µπορούν να παρουσιάσουν τις απόψεις και τα προβλήµατα τους στην Κυβέρνηση της Κύπρου και σε άλλες αρχές, σε µια προσπάθεια να διευκολυνθεί η επίλυση τους.
γ. Να συντονίζει τις κοινωνικές, ανθρωπιστικές, µορφωτικές, πολιτιστικές, πατριωτικές ή άλλες παρεµφερείς δραστηριότητες των Οµοσπονδιών-µελών.
δ. Να επιχορηγεί, στο µέτρο των δυνατοτήτων της, όπου είναι αναγκαίο ή επιθυµητό τις δραστηριότητες των Οµοσπονδιών-µελών.
ε. Να παρέχει συµβουλές και βοήθεια στις Οµοσπονδίες-µέλη για την προαγωγή των σκοπών τους.
στ. Να συντονίζει τις προσπάθειες των Αποδήµων Κυπρίων να παρέχουν ηθική, οικονοµική και οποιαδήποτε βοήθεια στην Κύπρο.
ζ. Να καλλιεργεί φιλικές σχέσεις µεταξύ της Κύπρου και των χωρών που ζούνε οι Απόδηµοι Κύπριοι καθιερώνοντας και ενισχύοντας πολιτιστικούς, οικονοµικούς, εµπορικούς και άλλους δεσµούς.
β) Τρόποι για την υλοποίηση των σκοπών
α. Να βοηθά και να συνεισφέρει οικονοµικά στο µέτρο των δυνατοτήτων της, για την πραγµατοποίηση των σκοπών των Οµοσπονδιών-µελών όπως αυτοί καθορίζονται στα καταστατικά τους που έχουν εγκριθεί από την ΠΟΜΑΚ κατά την εισδοχή τους ως µελών στην Παγκόσµια Οµοσπονδία.
β. Να βοηθά φιλανθρωπικούς σκοπούς από το Ταµείο της.
γ. Να αγοράζει, αποκτά ή µισθώνει ή ανταλλάσσει, εκµισθώνει ή κατ’ άλλο τρόπο, να κρατεί στο όνοµα εκπροσώπου ή εκπροσώπων της οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία ή δικαίωµα εκχώρησης, άδεια ή προνόµιο που η ΠΟΜΑΚ ήθελε θεωρήσει αναγκαίο ή πρόσφορο για την υλοποίηση των σκοπών της.
δ. Να αποδέχεται, εισπράττει ή πληρώνει και γενικά να διαχειρίζεται χρήµατα που εισέπραξε ή θα εισπράξει από πρόσωπα και οργανισµούς στην Κύπρο ή την αλλοδαπή για την υλοποίηση των σκοπών της ΠΟΜΑΚ. Να βοηθά Κύπριους Πρόσφυγες οπουδήποτε εγκαθίστανται ή µεταναστεύουν µε εισφορές, δωρεές και / ή δάνεια µε ή χωρίς τόκο και µε ασφάλιση ή εγγύηση.
ε. Να προσλαµβάνει και απασχολεί το αναγκαίο προσωπικό µε αµοιβή των προσφεροµένων υπηρεσιών.
στ. Να αποδέχεται οποιανδήποτε δωρεά ή περιουσιακό στοιχείο ως καταπιστευµατοδόχος που βοηθά ένα ή περισσότερους σκοπούς της.
ζ. Να επενδύει χρήµατα της ΠΟΜΑΚ, που δεν της είναι άµεσα αναγκαία, µε τρόπο που από καιρού σε καιρό αποφασίζει το Κεντρικό Συµβούλιο (Κ.Σ.) της ΠΟΜΑΚ ή να επενδύει σε Κυβερνητικά οµόλογα ή να αλλάσσει, πωλεί ή διαθέτει όλες ή µερικές από τις επενδύσεις αυτές.
η. Να λαµβάνει µέτρα µε προσωπικές ή γραπτές εκκλήσεις, δηµόσιες παραστάσεις ή άλλες ενέργειες που κατά διαστήµατα θεωρούνται αναγκαίες, µε σκοπό την εξεύρεση εισφορών-πόρων, για το Ταµείο της, µε τη µορφή δωρεών ή συνδροµών ή αλλιώς.
θ. Να ορίζει αντιπροσώπους ή πληρεξουσίους στην Κύπρο ή στο εξωτερικό που να ενεργούν ως τέτοιοι για παρόµοιους σκοπούς.
ι. Να εξασφαλίζει σχετικές εγγυήσεις και να αναπτύσσει τέτοιους δεσµούς που η ίδια εκτιµά επιθυµητούς για την προαγωγή των σκοπών της.
κ. Να πωλεί, µισθώνει, υποθηκεύει, χρεώνει, ανταλλάσσει ή διαθέτει και διαχειρίζεται περιουσία ή δικαιώµατα της ΠΟΜΑΚ ή µέρος τους µε τέτοιο τρόπο που αποφασίζει το Κ.Σ. Λαµβάνεται πρόνοια σε περίπτωση που η ΠΟΜΑΚ ενεργεί σαν καταπιστευµατοδόχος να ενεργεί κατά τις διατάξεις των σχετικών νόµων.
λ. Να προβαίνει σε οποιεσδήποτε ρυθµίσεις, επαφές µε Κυβερνήσεις, δηµοτικές αρχές, ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου για να αποδέχεται οποιαδήποτε δικαιώµατα, προνόµια που ήθελε η ΠΟΜΑΚ θεωρήσει ως επιθυµητά.
µ. Να επιδιώκει συµµετοχή (µε έγκριση του Κ.Σ.) σε διάφορους Μη-Κυβερνητικούς Οργανισµούς ή και σε δραστηριότητες τους, όπως και την προβολή και εκπροσώπηση των Κυπρίων Αποδήµων σε ∆ιεθνείς Οργανώσεις και Οργανισµούς.
ν. Να δηµιουργεί εσωτερικούς ή βοηθητικούς κανονισµούς που εξυπηρετήσουν την πιο οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία της ΠΟΜΑΚ.
ξ. Να κάνει οτιδήποτε άλλο συµβάλλει στην επιτυχία των σκοπών της ΠΟΜΑΚ.

Άρθρο 3: Μέλη
α) Πλήρες-µέλος
Μια Οµοσπονδία οργανώσεων ή αδελφοτήτων ή κοινοτήτων από κάθε χώρα που αποδέχονται ως µέλη πρόσωπα εξ’ ολοκλήρου ή κυρίως Κυπριακής καταγωγής ή προέλευσης και / ή τους συζύγους, που λειτουργεί νόµιµα στη χώρα ίδρυσης της, δικαιούται να είναι Πλήρες-µέλος. Όπου υπάρχει µια µεµονωµένη οργάνωση σε µια χώρα, µπορεί να ενωθεί µε άλλη ή άλλες µεµονωµένες οργανώσεις σε άλλη ή άλλες χώρες της ιδίας περιοχής / ηπείρου και να αποτελέσουν από κοινού Οµοσπονδία που έχει το δικαίωµα να είναι Πλήρες-µέλος της ΠΟΜΑΚ.
β) Συνδεδεµένο-µέλος
Μια οργάνωση ή αδελφότητα ή κοινότητα που αποδέχεται ως µέλη πρόσωπα εξ’ ολοκλήρου ή κυρίως Κυπριακής καταγωγής ή προέλευσης και / ή τους συζύγους, που λειτουργεί νόµιµα στη χώρα ίδρυσης της και στην οποία ή σε γειτονικές χώρες, περιοχή ή ήπειρο καµία άλλη όµοια οργάνωση ή αδελφότητα ή κοινότητα δεν λειτουργεί ώστε από κοινού να αποτελέσουν Οµοσπονδία, µπορεί να είναι Συνδεδεµένο-µέλος της ΠΟΜΑΚ.
γ) Παρατηρητές
Όσες οργανώσεις δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι παρατηρητές και δεν έχουν δικαίωµα ψήφου, εκλέγειν-εκλέγεσθαι, έχουν όµως δικαίωµα λόγου.

Άρθρο 4: ∆ικαιώµατα – Υποχρεώσεις µελών της ΠΟΜΑΚ α) ∆ικαιώµατα
α1. Κάθε Πλήρες-µέλος της ΠΟΜΑΚ έχει το δικαίωµα να µετέχει στα συνέδρια, στις ψηφοφορίες και στις εκλογές, εφόσον είναι ταµειακά τακτοποιηµένο κατά το έτος συγκρότησης του Συνεδρίου.
α2. Έχει επίσης δικαίωµα πρόσβασης στα βιβλία, µητρώα και αρχεία της ΠΟΜΑΚ. α3. Μπορεί να αποχωρήσει από την ΠΟΜΑΚ µε γραπτή δήλωση του χωρίς δικαίωµα επιστροφής συνδροµών, εισφορών, κτλ.
α4. ∆ιατηρεί πλήρως το δικαίωµα της αυτόνοµης και αυτοτελούς δραστηριότητας του στο τόπο λειτουργίας του, πάντοτε χωρίς να αντίκειται στις αρχές του Καταστατικού της ΠΟΜΑΚ.
β) Υποχρεώσεις
β1. Κάθε µέλος της ΠΟΜΑΚ έχει υποχρέωση να καταβάλλει συστηµατικά και έγκαιρα τις οικονοµικές του οφειλές από συνδροµές, έκτακτες εισφορές κτλ.
β2. Να ενηµερώνει τη Γραµµατεία της ΠΟΜΑΚ για κάθε αλλαγή στα όργανα διοίκησης του και για κάθε τι που ήθελε αξιολογηθεί χρήσιµο για τη δραστηριότητα της ΠΟΜΑΚ. β3. Να τηρεί πιστά το Καταστατικό της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας και να συµβάλλει στην υλοποίηση των αποφάσεων των Συνεδρίων και των οργάνων της ΠΟΜΑΚ.
γ. Μέλη που δεν εφαρµόζουν συστηµατικά το Καταστατικό ή τις
αποφάσεις των οργάνων της ΠΟΜΑΚ, υπόκεινται σε κυρώσεις από το Κ.Σ. δηλαδή: µοµφή, επίπληξη, αναστολή συµµετοχής στην ΠΟΜΑΚ, διαγραφή. Τα παραπάνω ισχύουν µέχρι τελεσίδικης απόφασης από το Συνέδριο, όπου µπορούν να προσφύγουν.

Άρθρο 5: Συνέδριο
α. Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο της ΠΟΜΑΚ, το οποίο συνέρχεται κάθε δύο χρόνια.
β. Το Συνέδριο αποτελείται από αντιπρόσωπους – σύνεδρους των Οµοσπονδιών-µελών (Πλήρων-µελών) που εκλέχθηκαν κατά την ακόλουθη κλίµακα:
Κύπριοι / ες που κατοικούν στη χώρα / περιοχή Αριθµός Αντιπροσώπων
Μέχρι 2000 1 (ένας / µια)
Για κάθε επιπλέον 2000 ή µέρος τους 1 (ένας / µια) Όλοι οι σύνεδροι έχουν δικαίωµα λόγου και ψήφου επί όλων των θεµάτων.
γ. Τα Συνδεδεµένα-µέλη εκπροσωπούνται µε 1 αντιπρόσωπο, που έχει δικαίωµα λόγου, αλλά όχι ψήφου.

Άρθρο 6: Κεντρικό Συµβούλιο
Το Κεντρικό Συµβούλιο (Κ.Σ.) της ΠΟΜΑΚ αποτελείται από 40 µέλη που εκλέγονται από τις Οµοσπονδίες-µέλη (Πλήρη-µέλη) σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνακα:
Χώρα / Περιοχή Αριθµός Μελών στο Κ.Σ.
Μ. Βρετανία 12
ΗΠΑ 7
Αυστραλία 7
Ελλάδα 5
Καναδάς 3
Ν. Αφρική 2
Υπόλοιπο Αφρικής 2
Υπόλοιπο Ευρώπης 2
Η εκπροσώπηση αυτή υπόκειται σε αναθεώρηση στο Συνέδριο.
Εκπρόσωποι από τα Συνδεδεµένα-µέλη (1 από κάθε ένα) µπορούν να
συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του Κ.Σ. και να λαµβάνουν µέρος στις συζητήσεις χωρίς δικαίωµα ψήφου.
Οι αντιπρόσωποι των Οµοσπονδιών-µελών στο Κ.Σ. εκλέγονται από τις Οµοσπονδίες τους, και οι οποίες διατηρούν το δικαίωµα ανάκλησης ή / και αντικατάστασης τους, µε εξαίρεση των: Προέδρου, Γενικού Γραµµατέα, Οργανωτικού Γραµµατέα και Ταµία της ΠΟΜΑΚ των οποίων η θητεία λήγει µε την εκλογή του επόµενου Κ.Σ.
Άτοµα που υπηρέτησαν ως αξιωµατούχοι του Κ.Σ. της ΠΟΜΑΚ για 10
συνεχή χρόνια και δεν έχουν επανεκλεγεί ή ορισθεί από τις Οµοσπονδίες τους στο Κ.Σ. δικαιούνται να καλούνται να συµµετέχουν στις συνεδρίες του Κ.Σ. ως επίτιµα µέλη µε δικαίωµα λόγου και όχι ψήφου.
Το Κ.Σ. συνέρχεται τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο ή έκτακτα όταν
ζητηθεί από το Προεδρείο του Κ.Σ. ή από το 2/3 των µελών του εφόσον εκπροσωπούν τα 2/3 των Οµοσπονδιών-µελών.

Άρθρο 7: Αξιωµατούχοι
α. Οι αξιωµατούχοι της ΠΟΜΑΚ είναι:
− Πρόεδρος
− 1 Αντιπρόεδρος για κάθε Οµοσπονδία-µέλος
− Γενικός Γραµµατέας
− Οργανωτικός Γραµµατέας
− Ταµίας
Οι: Πρόεδρος, Γενικός Γραµµατέας, Οργανωτικός Γραµµατέας, Ταµίας
και οι Αντιπρόεδροι αποτελούν το Προεδρείο του Κ.Σ.
β. Οι αξιωµατούχοι εκλέγονται από το Συνέδριο µεταξύ των µελών του Κ.Σ.
γ. Τις εκλογές διενεργεί 5 µελής Εφορευτική Επιτροπή (1 από κάθε
ήπειρο / περιοχή) που εκλέγονται την προηγούµενη µέρα των εκλογών. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή την προηγούµενη µέρα των εκλογών. Οι εκλογές γίνονται µε µυστική ψηφοφορία.
δ. Το Κ.Σ. µπορεί να υποδείξει και άλλους αξιωµατούχους µεταξύ των µελών του αν θεωρηθεί αναγκαίο.
ε. Σε περίπτωση παραίτησης των: Προέδρου, Γενικού Γραµµατέα, Οργανωτικού Γραµµατέα, Ταµία της ΠΟΜΑΚ, και αφού η Οµοσπονδία-µέλος από την οποία προέρχεται έχει ορίσει νέο µέλος στο Κ.Σ., τότε το Κ.Σ. εκλέγει κάποιο από τα µέλη του για να υπηρετήσει το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα στην κενωθείσα θέση. στ. Σε περίπτωση παραίτησης Αντιπροέδρου ή µέλους του Κ.Σ., το Κ.Σ.
καλεί την Οµοσπονδία-µέλος στην οποία ανήκε ο / η παραιτούµενος / η, να ορίσει άλλο πρόσωπο να υπηρετήσει το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα.
ζ. Μεταξύ δύο συνεδριάσεων του Κ.Σ. συνέρχεται τουλάχιστον µια φορά
σε συνεδρίαση το Προεδρείο του Κ.Σ. µε σκοπό να υλοποιήσει και να προωθήσει την εφαρµογή των αποφάσεων του Συνεδρίου ή και του Κ.Σ. Το Προεδρείο του Κ.Σ. έχει εκτελεστικό χαρακτήρα. Οι συνεδριάσεις του µπορούν να πραγµατοποιούνται και εκτός Κύπρου ή µε τηλεδιασκέψεις.

Άρθρο 8: Σύνοδοι Συνεδρίου – Κεντρικού Συµβουλίου
α. Ι. Το Συνέδριο της ΠΟΜΑΚ συνέρχεται τουλάχιστον µια φορά κάθε δύο χρόνια σε ηµεροµηνία που καθορίζει το Κ.Σ.
ΙΙ. Επιπρόσθετες ή έκτακτες σύνοδοι του Συνεδρίου µπορούν να γίνονται µε γραπτή αίτηση τουλάχιστον του 60% των Οµοσπονδιών-µελών (Πλήρη-µέλη).
ΙΙΙ. Το Συνέδριο πραγµατοποιείται στην Κύπρο εκτός αν το Κ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά. Συνεδριάσεις των άλλων σωµάτων µπορούν να γίνουν οπουδήποτε στον κόσµο.
ΙV. Η ηµερήσια διάταξη του Συνεδρίου καταρτίζεται από το Προεδρείο του Κ.Σ, ύστερα από εισηγήσεις των
Οµοσπονδιών-µελών που αποστέλλονται 3 µήνες πριν από το Συνέδριο, και κοινοποιείται σε όλα τα µέλη 2 µήνες πριν από το Συνέδριο µε γραπτή πρόσκληση για συµµετοχή. Κύρια θέµατα: απολογισµός Κ.Σ. ΠΟΜΑΚ, οικονοµικός απολογισµός, εκλογή Κ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής. Για τις έκτακτες συνεδριάσεις οι προθεσµίες είναι 2 και 1 µήνας αντίστοιχα.
Πρώτο θέµα ηµερήσιας διάταξης είναι η «νοµιµοποίηση αντιπροσώπων» µε κατάθεση επίσηµης βεβαίωσης της οικείας Οµοσπονδίας-µέλους.
β. Ι. Γίνεται τουλάχιστον µια συνάντηση το χρόνο του Κ.Σ. σε ηµεροµηνία καθορισµένη από το Κ.Σ. ή το Προεδρείο του Κ.Σ.
ΙΙ. Επιπρόσθετες ή έκτακτες συνεδριάσεις του Κ.Σ. γίνονται µε απόφαση του Προεδρείου του Κ.Σ. ή ύστερα από γραπτή αίτηση τουλάχιστον των 2/3 των µελών του εφόσον εκπροσωπούν τα 2/3 των Οµοσπονδιών-µελών.
ΙΙΙ. Η ηµερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Προεδρείο του Κ.Σ, ύστερα από εισηγήσεις των Οµοσπονδιών-µελών που αποστέλλονται 3 µήνες πριν από τη συνεδρίαση του Κ.Σ., και κοινοποιείται στα µέλη του Κ.Σ. 2 µήνες πριν από τη συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση για συµµετοχή.
γ. Εάν ένα µέλος του Κ.Σ. κωλύεται να παρευρεθεί σε σύνοδο του Συνεδρίου ή του Κ.Σ., η Οµοσπονδία-µέλος από την οποία προέρχεται µπορεί να υποδείξει άλλο εκπρόσωπο για να λάβει µέρος. Η Οµοσπονδία-µέλος ειδοποιεί τον / την Πρόεδρο της ΠΟΜΑΚ και τη Γραµµατεία γραπτώς για κάθε τέτοια υπόδειξη. Το πρόσωπο αυτό έχει το δικαίωµα ενός απλού µέλους του Κ.Σ. ή του Συνεδρίου µόνο.

Άρθρο 9: ∆ικαίωµα ψήφου
α. Κάθε µέλος του Κ.Σ. έχει το δικαίωµα µιας ψήφου για οποιοδήποτε
θέµα τεθεί σε ψηφοφορία.
β. Τα Συνδεδεµένα-µέλη έχουν δικαίωµα λόγου αλλά όχι δικαίωµα
ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Επίσης µπορούν να διορισθούν και να ενεργούν σαν µέλη σε συµβουλευτικές ή βοηθητικές επιτροπές µε προσδιορισµένους όρους και αναφορές.

Άρθρο 10: Απαρτία
α. Απαρτία του Συνεδρίου υπάρχει όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 50% των εγγεγραµµένων συνέδρων (Πλήρη-µέλη), προερχόµενα από το 50% τουλάχιστον των Οµοσπονδιών-µελών.
β. Απαρτία του Κ.Σ. υπάρχει όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 50% των µελών του, προερχόµενα από το 50% τουλάχιστον των Οµοσπονδιών-µελών.

Άρθρο 11: Οικονοµικά – Ελεγκτική Επιτροπή
α. Το Κ.Σ. δια του / της Ταµία φροντίζει για την οικονοµική διαχείριση
της ΠΟΜΑΚ και κρατά προς τούτο τα απαραίτητα βιβλία εσόδων-εξόδων κλπ.
β. Τα έσοδα και η εν γένει περιουσία της ΠΟΜΑΚ από οπουδήποτε και
αν προέρχεται, χρησιµοποιείται εξ’ ολοκλήρου για την προώθηση των σκοπών της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας. Λαµβάνεται πρόνοια για την πληρωµή του προσωπικού.
γ. Η οικονοµική διαχείριση υπόκειται σε έλεγχο από 5µελή Ελεγκτική Επιτροπή, υπόψη της οποίας τίθενται όλα τα σχετικά βιβλία, δικαιολογητικά, παραστατικά έγγραφα κλπ. Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση η οποία τίθεται υπόψη του Κ.Σ. κάθε χρόνο και εγκρίνεται από το Συνέδριο. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από το Συνέδριο.

Άρθρο 12: Συνδροµές
α. Η συνδροµή για τα Πλήρη-µέλη και τα Συνδεδεµένα-µέλη καθορίζεται
περιοδικά από το Κ.Σ. της ΠΟΜΑΚ.
β. Το Κ.Σ. έχει το δικαίωµα αναστολής συµµετοχής µέλους που δεν
πληρώνει τις συνδροµές του µε την προϋπόθεση ότι:
Ι. Το µέλος αυτό έχει προειδοποιηθεί τουλάχιστον 2 φορές µε συστηµένη επιστολή,
ΙΙ. Οφείλει τουλάχιστον συνδροµές 2 ετών.
Μέλη που αποβάλλονται µε τέτοιο τρόπο έχουν το δικαίωµα προσφυγής
στο Συνέδριο της ΠΟΜΑΚ.

Άρθρο 13: Εσωτερικός – Βοηθητικός κανονισµός
Το Κ.Σ. έχει δικαίωµα να εγκρίνει εσωτερικούς ή βοηθητικούς
κανονισµούς οι οποίοι εξυπηρετούν όλα ή ένα από τα παρακάτω ενδεικτικά:
α. Τη Σύγκληση των συνεδριάσεων που υπόκεινται στις προβλέψεις του άρθρου 8.
β. Τις Απαρτίες στις συνεδριάσεις που υπόκεινται στις προβλέψεις του άρθρου 10.
γ. Την Ηµερήσια ∆ιάταξη και το Πρόγραµµα Εργασιών των συνεδριάσεων.
δ. Τις Ψηφοφορίες και τη λήψη αποφάσεων.
ε. Οποιοδήποτε άλλο θέµα που εξυπηρετεί και συµβάλλει στην επίτευξη των σκοπών της ΠΟΜΑΚ και δεν ορίζεται ρητά στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 14: Αρµοδιότητες µελών Κ.Σ.
α. Πρόεδρος
Ο / Η Πρόεδρος εκπροσωπεί την ΠΟΜΑΚ προς τις διάφορες κρατικές ή άλλες αρχές. Υπογράφει όλα τα έγγραφα της Οµοσπονδίας. Λογοδοτεί για λογαριασµό του Κ.Σ. και προβαίνει σε απολογισµό δράσης της ΠΟΜΑΚ και ειδικότερα του Κ.Σ. της για το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο Συνεδρίων.
Όταν κωλύεται προσωρινά στα καθήκοντα του / της αναπληρώνεται από τον / την Αντιπρόεδρο που προέρχεται από την ίδια Οµοσπονδία.
β. Αντιπρόεδρος
Οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον / την Πρόεδρο εφόσον κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του / της. Εκπροσωπούν την ΠΟΜΑΚ και τον / την Πρόεδρο στις χώρες / περιοχές δραστηριότητας τους.
γ. Γενικός Γραµµατέας
Ο / Η Γενικός Γραµµατέας συνεργάζεται µε τον / την Πρόεδρο της ΠΟΜΑΚ για τη διαµόρφωση και διακίνηση όλων των εγγράφων και τη σύγκληση των συνεδριάσεων. Τηρεί το αρχείο της ΠΟΜΑΚ, τα µητρώα και τα διάφορα βιβλία πρακτικών από συνεδριάσεις οργάνων της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας. Επιδιώκει τη συνεργασία της αρµόδιας Υπηρεσίας Αποδήµων και Παλιννοστούντων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Όταν κωλύεται προσωρινά στα καθήκοντα του / της αναπληρώνεται από τον / την Αντιπρόεδρο που προέρχεται από την ίδια Οµοσπονδία.

δ. Οργανωτικός Γραµµατέας
Ο / Η Οργανωτικός Γραµµατέας συνεργάζεται µε τον / την Πρόεδρο και τον / την Γενικό Γραµµατέα της ΠΟΜΑΚ για την οργάνωση της υλοποίησης των αποφάσεων του Συνεδρίου ή / και των Κ.Σ. Φροντίζει για το συντονισµό µεταξύ των Οµοσπονδιών-µελών και τη διοργάνωση των συνεδριάσεων των οργάνων.
Όταν κωλύεται προσωρινά στα καθήκοντα του / της αναπληρώνεται
από τον / την Αντιπρόεδρο που προέρχεται από την ίδια Οµοσπονδία.
ε. Ταµίας
Έχει τη φροντίδα του Ταµείου της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας. Μεριµνά κατά κύριο λόγο για την εξασφάλιση πόρων. Συνεργάζεται µε την Ελεγκτική Επιτροπή για τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης. Τηρεί τα σχετικά µε το Ταµείο βιβλία και υπογράφει µε τον / την Πρόεδρο κάθε έσοδο ή έξοδο που λόγου ύψους του ποσού ή µεγέθους του δικαιώµατος ή υποχρέωσης αποφασίζεται από το Κ.Σ. ότι συνυπογράφεται. Καταθέτει σε Τράπεζα επιλογής του Κ.Σ. ποσά που υπερβαίνουν τις 100 Κυπριακές Λίρες.
Όταν κωλύεται προσωρινά στα καθήκοντα του / της αναπληρώνεται από τον / την Αντιπρόεδρο που προέρχεται από την ίδια Οµοσπονδία.

Άρθρο 15: ∆ιάλυση
Η ΠΟΜΑΚ διαλύεται εφόσον αποφασιστεί από τα 3/4 των παρόντων
αντιπροσώπων (Πλήρων-µελών) σε Συνέδριο, όπου παρευρίσκονται τουλάχιστον το 2/3 των επίσηµα εγγεγραµµένων συνέδρων (Πλήρων-µελών) και τα 3/4 των Οµοσπονδιών-µελών.
Σε περίπτωση διάλυσης της ΠΟΜΑΚ και µετά την τακτοποίηση όλων
των χρεών και υποχρεώσεων της, οποιοδήποτε υπόλοιπο αποµένει κατατίθεται στο ταµείο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για να χρησιµοποιηθεί για πολιτιστικούς ή ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Άρθρο 16: Ερµηνεία Άρθρων
Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβολία ως προς την
ερµηνεία άρθρων του Καταστατικού, το θέµα επιλύεται µε απόφαση του Κ.Σ. και έγκριση από το Συνέδριο, που είναι το αρµόδιο όργανο που µπορεί να κάνει τη µοναδική ερµηνεία του Καταστατικού

Άρθρο 17: Τροποποίηση Καταστατικού
Το Καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί µε απαρτία 2/3 των
εγγεγραµµένων συνέδρων (Πλήρων-µελών) και πλειοψηφία 2/3 των παρόντων. Αυτό γίνεται σε Τακτικό ή Έκτακτο Καταστατικό Συνέδριο κατόπιν απόφασης του Κ.Σ., που αποστέλλει για το σκοπό αυτό ειδική πρόσκληση (περιλαµβάνοντας εφόσον είναι δυνατό σχέδιο τροποποιήσεων).

Άρθρο 18: Όργανα της ΠΟΜΑΚ Όργανα της ΠΟΜΑΚ είναι: α. Το Συνέδριο
β. Το Κεντρικό Συµβούλιο
γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 19: Το παρόν τροποποιηµένο Καταστατικό εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του, από το ΙΑ’ Συνέδριο της ΠΟΜΑΚ στη Λευκωσία την 25η Αυγούστου, 1999.